L’Enquesta de Població Activa recull que a finals del primer trimestre de 2020 hi ha 576000 persones a l’Estat espanyol ocupades com a personal domèstic a la llar. Segons aquesta mateixa font, d’aquestes persones, el 87,6% són dones i el 12,4% restant són homes. A l’analitzar les dades de registre de les persones afiliades a la Seguretat Social, aquelles que estan donades d’alta, la xifra total de persones treballadores decreix substancialment. Així, segons aquesta font, només hi ha 388480 persones afiliades a la Seguretat Social en règim de treballadores de la llar. Entre aquest grup, les diferències de gènere s’aguditzen encara més, i els homes representen només el 4,4%. 

Les diferències entre les dades de l’EPA i de la Seguretat Social mostren que, pel cap baix, hi ha 187520 persones que treballen en l’àmbit domèstic i de les cures i que ho fan sense contracte i per tant, sense cap tipus de dret laboral. Aquest nombre de persones representa, com a mínim,  el 32,6% del personal domèstic i de cures que treballa a les llars, i malgrat la dificultat d’obtenir dades més precises, sabem que una gran proporció  d’aquestes persones són dones migrants en situació administrativa irregular. 


DADES RELACIONADES