Tal com passa en el cas del personal sanitari, el personal educatiu està molt feminitzat. Així, com mostra el gràfic, el professorat del primer cicle d’infantil està format per un 94,2% de dones, el de primària i del 2n cicle d’infantil per un 85,1%, l’educació especial 72,28, i finalment l’educació secundària és la que s’aproparia més a la paritat, malgrat la proporció de dones és del 53%.
Així doncs, tot i que el conjunt del sector educatiu està feminitzat, a mida que augmenta el nivell educatiu augmenta la proporció d’home.


DADES RELACIONADES