De l’any 2006 al 2020 el nombre de places de residències per a gent gran han augmentat anualment, passant de 54.399 a 65.100. Des de l’any 2006, s’ha mostrat un gran pes del sector privat – ja sigui totalment privada o concertada – en l’oferta de places residencials. A més, les dades mostren com les places públiques s’han mantingut gairebé estables i s’han elevat de manera molt discreta en els últims 12 anys, ja que el 2006 n’hi havia 8.195 i al 2020 només havien crescut fins a les 10.319. Pel que fa a les places totalment privades, aquestes es redueixen, però aquesta reducció es veu compensada per l’augment de l’oferta concertada. Amb tot, el sector privat continua tenint un gran pes en la gestió de les residències, mentre que les places públiques continuen sent minoritàries.


DADES RELACIONADES