Els homes participen en major mesura al mercat de treball que les dones. A més, ho fan de forma majoritària en sectors diferents. Així doncs, la segregació horitzontal al mercat de treball es tradueix en el fet que els homes pateixen accidents de treball el doble de vegades que les dones, 55.166 davant 26.140. Aquesta diferència, a més, s’incrementa en els casos d’accidents greus o mortals. En canvi, les malalties professionals estan feminitzades, si bé representen un nombre considerablement menor de casos, i a més la bretxa de gènere és menor. Hi ha 1.729 malalties professionals declarades per dones, contra 1.607 per homes. Cal esmentar, però, que l’informe de CCOO en què es basen les dades recollides, també esmenta el greu problema de l’infraregistre de les malalties laborals a Catalunya, que podria arribar fins a un 76%.


DADES RELACIONADES