Les dones utilitzen més els mitjans de transport públic i col·lectiu que no pas els homes. Elles també es mouen més a peu. En qualsevol cas, un canvi de model cap a una mobilitat sostenible implica que es promocionin els patrons de mobilitat majoritaris en les dones i es desincentivin els patrons més masculinitzats. Un element d’excepció és la bicicleta, que essent un transport privat el considerem un mitjà a potenciar, pels seus beneficis sobre la persona i el medi ambient. Parlem d’un mitjà encara molt minoritari, i que ho és encara més entre les dones que entre els homes.

Font: Elaboració equip quotidiana a partir de ATM, Enquesta de mobilitat en dia feiner


DADES RELACIONADES