L’Informe sobre la diversitat i la igualtat en la televisió el 2012, elaborat pel CAC, és un dels únics estudis que analitza quina és la presència d’actors socials als programes i espais de no-ficció de les televisions catalanes.
Segons aquesta agrupació temàtica, als programes informatius, debats i entrevistes (anomenats de no-ficció) hi ha una presència predominant de persones amb un rol econòmic, un rol cultural o els que es cataloguen com altres (que són els actors ocasionals que participen en les notícies des del seu àmbit personal), tant del sexe femení com del sexe masculí.
Tot i que l’ordre d’importància d’aquests rols és el mateix per a homes i per a dones dins d’una mateixa tipologia de programes (teleinformatius i debats/entrevistes), cal tenir en compte que el nombre d’inserts de dones continua sent sempre molt inferior al d’homes (al voltant del 30% del total).
Pel que fa als teleinformatius, la distribució per sexes dins de cadascuna de les categories d’actors socials mostra que, malgrat que l’agrupació “altres” és la primera en importància per tots dos sexes, el percentatge de dones en aquesta agrupació és molt superior al dels homes (un 59,6% dels inserts de les dones i un 35,9% dels inserts dels homes). Així mateix, només hi ha una altra categoria, món associatiu, on les dones tenen més pes que els homes en termes relatius (un 7,1% davant un 6,1%).
Per contra, hi ha certs grups on la participació de les dones és inferior a la dels homes; és el cas d’organitzacions empresarials, sindicats i universitats i ensenyament.
Pel que fa als debats i entrevistes, la diferència entre homes i dones dins de cada una de les agrupacions socials és menys polaritzada que en el cas dels teleinformatius.


DADES RELACIONADES