Els matrimonis religiosos a Catalunya han passat de ser el 67,1% l’any 2007 a representar el 9,7% del total de matrimonis de l’any 2019. Els matrimonis civils han experimentat el procés invers, passant del 32,9% al 90,3%. De l’any 1999 al 2019 els matrimonis anuals han anat disminuint. Els matrimonis catòlics, més enllà dels efectes imputables a la crisi, han seguit disminuint fins a l’actualitat, i avui dia representen pràcticament una tercera part del que representaven el 2009. D’altra banda, la major part de la població segueix vivint en parella, i en concret, en matrimonis. Aquesta preeminència de les parelles es produeix lleugerament més pronunciada entre els homes que entre les dones.

Font: Idescat.


DADES RELACIONADES