El mal estat de salut autopercebut indica les persones que consideren que la seva salut és regular o dolenta. És ben sabut que hi ha factors socials que afecten el benestar o malestar de les persones. El lloc on vivim, on treballem, el coneixement que tenim sobre la prevenció, o la nostra posició econòmica, afecten la nostra salut. En conjunt, les dones tenen en major mesura que els homes un pitjor estat de salut autopercebut. D’altra banda, l’estat de salut percebut és pitjor a mesura que més baix és l’estatus social de les persones enquestades. A més, la diferència de gènere pel que fa a aquesta autovaloració és més gran en el nivell social més baix. Així, les dones amb més possibilitats de tenir un mal estat de salut autopercebut són les dones de classe social baixa, amb un 22,8% enfront del 16,6% de possibilitats dels homes d’aquesta mateixa classe social.

Font: Elaboració Quotidiana a partir de l'Enquesta de salut de Catalunya.


DADES RELACIONADES