L’Observatori

L’Observatori iQ és una web que presenta els principals indicadors i dades sobre les condicions de vida a Catalunya des d’una perspectiva de gènere. Ho fa d’una manera accessible i atractiva tant per a persones no familiaritzades amb aquesta qüestió, com per a persones especialitzades i activistes, a la cerca de dades concretes.

VALORS

Transparència

Volem fer efectiu el dret a la informació, fent accessibles i gratuïtes dades necessàries per entendre com ens va com a societat, sense biaxos de gènere.

Apoderament

Volem fer possible que activistes i persones interessades puguin trobar informació de qualitat per a suportar les seves demandes i relfexions.

Divulgació

Volem facilitar la interpretació i comprensió d’aquesta informació per part del públic no expert i promoure l’aproximació a la igualtat de gènere de persones prèviament no sensibilitzades.

MANERA DE FER

Un llenguatge diferent

Evitem els registres massa tècnics, tancats o freds. Utilitzem la imatge com a recurs comunicatiu senzill així com d’un llenguatge comprensible i directe.

Informació de qualitat

Usem fonts estadístiques de qualitat, la presentem de forma correcta i usable i seleccionem i interpretem els indicadors a partir del contrast amb persones expertes.

Adaptabilitat i pluralisme

Sense pretendre ser “neutrals”, no proposem un sistema d’indicadors tancat, sinó un llistat de dades prou flexible com per permetre diferents interpretacions i usos, i que es pot modificar amb els canvis del context.

COM ELABOREM LA INFORMACIÓ

El contingut de la web és el resultat de la compilació de dades estadístiques o de registre de diferents fonts. Prioritzem l’ús de les dades en funció de la solidesa de les seves fonts. En primer lloc, l’estadística oficial, també fem servir estadística pública no oficial o estadística generada per altres ens, públics o privats. També usem dades públiques de registre, o dades de registre d’altres ens. També fem recomptes propis i en ocasions utilitzem estudis d’altres organismes o entitats. De forma puntual presentem també informació no quantitativa. L’àmbit prioritari–tot i que no exclusiu- de l’anàlisi és Catalunya.

A més del sexe provem de fer visible la interseccionalitat incoroporant, a més de la variable sexe (en els termes en que s’utilitza de forma generalitzada a l’estadística), altres variables com l’edat , l’origen, la classe social, el territori de residència, l’orientació sexual . Prioritzem dades de Catalunya.

Les principals fonts estadístiques o de registre utilitzades són les següents:

Idescat
INE
Eurostat
Diversos Departaments o serveis de la Generalitat de Catalunya
Diversos organismes de l’Estat
Altres administracions
Centro de Investigaciones Sociológicas
Institut de Ciències Polítiques i Socials
Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación

En la major part dels casos es compilen les operacions estadístiques realitzades per aquestes institucions, tot i que en alguns realitzem els notres propis càlculs directament a partir de les matrius de dades. Quan això succeeix, per tal de garantir la significació estadística dels indicadors estadístics que es presenten, s’ha respectat en tot moment les indicacions metodològiques de les diferents fonts consultades. En aquest sentit, quan la representativitat s’ha vist compromesa amb un error mostral entre el 5% i el 10% s’especifica en nota a peu de taula. A més s’ha preservat un mínim de grandària mostral en cadascun dels indicadors i quan no ha estat possible s’han invalidat les dades poc significatives.