La bretxa salarial de gènere pel que fa al salari brut anual és d’un 22,2% a Catalunya. Això vol dir que, si considerem globalment els ingressos salarials d’homes i dones, les dones cobren un 22,2% menys que els homes. Aquest percentatge ha disminuït en els darrers anys, sobretot per la pèrdua dels salaris masculins.
D’altra banda aquesta bretxa presenta diferències en funció del grup d’edat. A partir dels 25 anys la bretxa creix amb l’edat, passant d’un 16,3% al 27,9%, essent el col·lectiu de més edat el que presenta una desigualtat més gran d’ingressos entre homes i dones.
Les dones majors de 55 anys cobren gairebé una tercera part del sou menys dels homes de la seva generació. En aquest cas, les raons de la bretxa poden estar associades a un nivell més alt de jornades parcials, de segregació horitzontal o de segregació vertical.


DADES RELACIONADES