Les situacions o actituds vinculades amb les violències sexuals tenen un clara vinculació amb el gènere, així ho mostra aquesta infografia on hi ha una proporció major de noies que declaren haver patit algun tipus de situació no volguda vinculada amb la sexualitat. Tanmateix és molt difícil poder abordar aquesta realitat per la normalització i naturalització dels comportaments sexistes cap a les dones.

Font: Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya, curs 2016 - 2017.


DADES RELACIONADES