Les dones van realitzar més formació extraescolar en activitats i pràctiques culturals que els homes. Així doncs, el 51,9% dels homes i el 34,3% no van realitzar cap activitat o pràctica cultural extraescolar. En algunes activitats i pràctiques es mostra un patró de gènere. Aquelles més feminitzades són dansa i manualitats. Per contra, les més masculinitzades, tot i que amb menors diferències, fotografia i cinema. No es mostren gairebé diferències en activitats com música o escriptura.


DADES RELACIONADES