La major part de la població catalana només disposa de cobertura sanitària pública (67,7% de la població). Les diferències segons sexe són escasses tot i que les dones en aquesta situació són lleugerament més nombroses (proporcionalment) que els homes. Així, més d’una tercera part de la població disposa de doble cobertura sanitària (pública i privada). Si ens fixem en la contractació d’assegurances privades segons la classe social, comprovem que aquesta augmenta quan augmenta el nivell socioeconòmic i que és entre les persones de llars amb menor nivell i amb major nivell es produeix una lleugera masculinització en l’ús d’aquestes assegurances.


DADES RELACIONADES