Aquesta gràfica mostra una realitat força evident: la televisió és, encara, un dels mitjans de comunicació més utilitzat per informar-se.
A continuació, les pautes de consum entre homes i dones mostren algunes divergències. Les dones consumeixen més televisió, i els homes consumeixen més internet que les dones.
Per altra banda, no es troben grans diferències pel que fa a la ràdio i la premsa, els homes la llegeixen en un 8% i les dones gairebé el 7%.

Font: Enquesta d'usos i percepcions dels mitjans audiovisuals


DADES RELACIONADES