En els cicles formatius es dóna un clar biaix de gènere en funció de les famílies professionals, és el que anomenem “segregació horitzontal”. Encara predominen les dones en els camps històricament considerats més femenins: Són els cicles d’administració i gestió (57% de dones), serveis socioculturals a la comunitat (83,5% de dones), sanitat (73% de dones), imatge personal (92,9% de dones) o tèxtil, confecció i pell (84,8% de dones).
Per contra, els homes predominen encara més en els estudis tradicionalment considerats masculins, com els cicles formatius d’electricitat i electrònica (2,3% de dones), fabricació mecànica (2,2% de dones), fusta, moble i suro (10,3% de dones), informàtica i comunicacions (6,4% de dones), instal·lació i manteniment (2,9% de dones) maritimopesquera (8% de dones) o transport i manteniment de vehicles (2,2% de dones).

Font: Generalitat de Catalunya, Indicadors de l'ensenyament.


DADES RELACIONADES