Els Ajuntaments són la institució política més ben valorada per la ciutadania. Això és degut molt probablement a la seva proximitat i la seva tasca quotidiana de provisió de serveis. Pel que fa a la distribució per sexes, val a dir que el patró de valoracions es repeteix per diverses institucions, i consisteix en un major nombre de respostes positives per part de les dones que per part dels homes. Tot i així, les diferències no són gaire grans i la distribució és similar per ambdós sexes. Hi una percentatge més alt de dones que suspenen l’acció dels Ajuntaments, concretament el 25,2% mentre que aquesta xifra representaria el 23,1% en el cas dels homes.


DADES RELACIONADES