La taxa AROPE mesura el percentatge de llars que es troben per sota d’un seguit paràmetres considerats necessaris per a un mínim benestar. D’aquesta manera podem conèixer la situació de les famílies i, a través d’aquesta, dels seus membres (però sense tenir en compte les desigualtats entre membres d’una mateixa llar).
Observant la distribució per sexe i edat de la població que està per sota del llindar esmentat, veiem com les dones formen part, en major mesura, de les llars pobres, indpendentement del grup d’edat. La situació més greu, es produeix en les dones de major edat, que dupliquen el risc de pobresa o exclusió dels homes del mateix grup; aquests, d’altra banda són un sector de població més petit, fet que fa que, en realitat, elles quintupliquin el nombre de persones afectades.
En el grup dels menors d’edat, la taxa és molt variable en funció de l’any, però el 2018 mostra una alarmant diferència de més de 10 punts entre nois i noies.


DADES RELACIONADES