El motiu dels desplaçaments quotidians presenta un biaix de gènere. Les dones en realitzen més per motius “no ocupacionals” -que hem anomenat “altres motius quotidians”-. Aquests motius, no per ser propis de l’esfera privada de les persones són menys obligatoris o lligats a la realització d’un treball, si bé es tracta d’un treball no remunerat. És important discernir quins són motius atribuïbles a una activitat “opcional” associada al temps lliure i quins no, per tal de poder planificar sense biaixos la mobilitat per a totes les persones, en les seves diferents obligacions, i no només en relació a les obligacions laborals.

Font: ATM, AMB, Ajuntament de Barcelona i Idescat, Enquesta de mobilitat en dia feiner


DADES RELACIONADES