Les adopcions a Catalunya han caigut radicalment als últims 10 anys. El descens ha estat del 90% des del 2008, per la qual cosa actualment són molt poques les adopcions efectives que s’arriben a fer. Tot i així són dues les tendències que s’estan produint als últims anys, són per una part una tendència a la baixa de les sol·licituds d’adopció internacional, però per altra part, un augment de les sol·licituds autonòmiques. Tanmateix, encara que en general les sol·licituds han disminuït, el nombre d’adopcions efectives és menor si es compara amb anys anteriors. Per exemple, a l’any 2012 es troba un número semblant d’adopcions al 2019, 366 sol·licituds front al 372 respectivament, però al primer any l’efectivitat de les adopcions va ser del 33% mentre que al 2019 tan sols es van dur el 16% de les sol·licituds d’adopció.

Font: Idescat.


DADES RELACIONADES