El 16,6% de les persones entrevistades externalitzen les tasques domèstiques a través d’una persona que desenvolupa aquestes tasques de manera remunerada. Tal com mostra el gràfic, les dones declaren externalitzar en una proporció molt similar (del 17%) a la dels homes (el 16,1%).
Alhora, el 68,1% de les respostes apunten no comptar amb cap ajuda per al desenvolupament d’aquestes tasques, amb l’excepció de la seva parella. En aquest cas, no s’observen diferències rellevants entre homes i dones.
Finalment, les persones que reben ajuda pel desenvolupament d’aquestes tasques, de forma no remunerada i que prové d’un membre de la llar o de fora la llar, són una proporció més petita. Entre aquest grup cal destacar que les dones recorren menys a l’ajuda de membres de la llar (13,6% en relació al 16,7% dels homes), però no es dona aquesta diferència segons el sexe entre qui recorre més a l’ajuda per part de persones de fora la llar (el 3% de les dones i el 2,3% dels homes).


DADES RELACIONADES