Més de la meitat de les persones que responen l’enquesta que tenen un membre amb algun tipus de dependència (el 56,6%) no compten amb cap tipus d’ajuda pel desenvolupament de les tasques de cura de la persona dependent, amb l’excepció de la seva parella. Tot i així, les dones que es troben en aquesta situació són una proporció molt major (del 61,6%) que els homes (del 51,1%).
El 20,2% de les respostes apunten que disposen d’una persona que s’encarrega de les tasques de cura d’aquesta persona de manera remunerada. Cal destacar la gran diferència entre les respostes de dones i homes, ja que el 27,4% dels homes declaren que externalitzen aquesta tasques mentre que només el 13,7% de les dones opta per aquesta opció.
Finalment, entre les persones que responen que no compten amb ajuda remunerada i aquesta recau sobre els propis membres de la llar, o sobre altres persones de fora la llar, no es detecten diferències rellevants entre homes i dones.


DADES RELACIONADES